U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

De persoonlijke postzegel toont de portretten van de drie hoogleraren.
Ook is gebruik gemaakt van een deel van de gedenksteen.
In 2014 zijn drie gedenkstenen ontworpen door Marc de Groot van BamBam Restauratie steenhouwers.
De lijn langs de portretten - het profiel van elk gezicht - siert ook de drie afzonderlijke gedenkstenen.

Deze lijnen symboliseren een regel uit de protestrede van prof. Cleveringa.
Cleveringa zegt daar dat hij poogt
met een enkele lijn, een enkele aanwijzing, een enkele streep te komen tot een schets, die een suggestie is voor ontvankelijke geesten”.

Verder staat het logo van de Leidse Universiteit voor 'bolwerk van vrijheid'.

 

De volledige tekst van de protestrede op
26 november 1940 van prof. mr. Cleveringa kunt u lezen op deze plaats.

 


totale oplage: 550 velletjes van 10 zegels 

75 vel
14-11-2015 6159555
250 vel 25-11-2015 6159940
75 vel 30-11-2015  6160486-2
75 vel
17-12-2015
6161588
75 vel
19-1-2016
6162630

De 3e oplage heeft als 'bijzonderheid' een sub-volgnummer !


 

In aanloop naar...

In juni 2015 ging de telefoon.
De heer mr. J. Barendsen bestelde opnieuw zegels uit 2010, gewijd aan prof. mr. R.P. Cleveringa.

Hij sprak:

"het is dit jaar 75 jaar geleden dat op 26 november 1940 openlijk werd geprotesteerd tegen het ontslag door de Duitsers  van de Joodse ambtenaren, waaronder prof. Meijers.
Niet alleen prof. Cleveringa, maar ook de hoogleraren Barge en Van Holk hebben op die dag een protestrede uitgesproken.
Zou dat aanleiding kunnen zijn
om dit najaar daar opnieuw een postzegel aan te wijden, ditmaal met de koppen van die drie hoogleraren?
Daar zal m.i. wederom belangstelling voor bestaan; ditmaal misschien ook bij de Universiteit, maar zeker bij de families Barge en Van Holk."

Tot zover de heer Barendsen.

 

Na plaatsing van de gedenkstenen bij de voormalige woningen van deze drie hoogleraren had ik januari 2015 contact met het LUF (Leids Universiteits Fonds).
Om bemiddeling te vragen voor het plaatsen van foto's op deze website.
Zie: '2010 - prof. mr. R.P. Cleveringa'.
Toen meldde ik al dat 2015 een 75-jarige herdenking verdiende.

 

Na de vraag van de heer Barendsen zocht ik in juni opnieuw contact met het LUF. Na intensieve mailwisseling leidde dit - voor mij zeer belangrijk -
tot toestemming en  medewerking van de families van de heren Barge, Cleveringa en Van Holk.

Het resultaat ziet u hierboven.

 

De postzegel heeft nu ook een vermelding op de website van de Universiteit Leiden. Lees meer ...

 


 

Ook in 2010 werd aandacht besteed aan prof. dr. R.P. Cleveringa bij de viering van het 70-jarig jubileum van de Leidsche vereeniging van postzegelverzamelaars.


De zegel is nog steeds verkrijg- baar (frankeer- waarde '1').

 

Zie menu 'De zegels'.

 


 

Protestzegel in het Leidsch Dagblad,
klik hier en lees het artikel.

Ook in het LD: de herdenkingsenvelop.
Lees het hier.

 


 
Op het Postzegelblog in 2015:
 
Cleveringa-oratie en lezingen 2015
 
 
 

 

Leiden 2015 - protestrede 26 november 1940 - 75 jaar

Met dit randschrift is het velletje persoonlijke postzegels getooid.
Het schenkt aandacht aan de protesten op 26 november 1940.
Niet alleen de bekende decaan prof. mr. R.P. Cleveringa hield zijn vermaarde protestrede. Ook de hoogleraren prof. dr. J.A.J. Barge en prof. dr. L.J. van Holk verhieven hun stem.

Bij hun voormalige woonhuizen zijn op 26 november 2014 drie gedenkstenen onthuld, evenals een lezenaar op de binnenplaats van het Academiegebouw van de Universiteit Leiden.
De lezenaar die de drie gedenkstenen als het ware met de universiteit verbindt, werd onthuld door Rector Magnificus prof.mr. Carel Stolker.

 


De nu ontworpen zegel gedenkt na 75 jaar de memorabele protestredes van drie hoogleraren Cleveringa, Van Holk en Barge.
Zij spraken in een openbaar college op
26 november 1940 hun afschuw uit over
het ontslag van hun Joodse collega’s,
waaronder prof. mr. E.M. Meijers.

 

Dankwoord

Voor het ontwerp van de zegel verleende de familie van de heren Barge, Cleveringa en Van Holk toestemming en stelden foto's beschikbaar.


Voor het afbeelden van de gedenksteen werd door door de ontwerper Marc de Groot van BamBam Restauratie steenhouwers welwillend toestemming verleend en kon ik beschikken over zijn tekeningen.


Allen ben ik veel dank verschuldigd.

 

 

Uitgifte eerste velletje

Het velletje verschijnt op 26 november 2015, precies op de 75-ste gedenkdag.

 

Een grotere afbeelding van het velletje kunt u zien door op deze kleine te klikken.

 

 

 

Onder het menu 'Bestellen' kunt u
nu alvast reserveren.

Verzending vindt plaats ná 26 november.

 

 

 

 

 

Herdenkingsenvelop

Hoewel niet gepland verschijnt - op verzoek van veel belangstellenden - op
26 november 2015 ook een herdenkingsenvelop.
Door het ontbreken van een officieel PostNL-stempel - als in de afgelopen vijf jaar - zal de envelop voorzien worden van een eigen stempelafdruk.
In 2010 - prof. mr. R.P. Cleveringa - werd eveneens gebruik gemaakt van een zelf ontworprn stempel.

In het stempel komen de profielen terug die u ook ziet op de persoonlijke postzegel.

 

 

Klik op de envelop voor een grotere weergave.

 

 

 

Op de envelop is de zogenaamde 'ariërverklaring' afgebeeld met de postzegel
van prof. mr. E.M. Meijers. Daarnaast ziet u de door de families Barge, Cleveringa en Van Holk beschikbaar gestelde portretten, die de basis vormden van de postzegel.
Het logo van de Universiteit Leiden verbindt alle elementen.


 


Ariërverklaring (bron: Wikipedia)

De Ariërverklaring was een verklaring die van mensen in bepaalde functies geëist werd in de Tweede Wereldoorlog, waarin iemand moest verklaren geen jood te zijn.

De verklaring werd ingesteld door de Duitse bezetter in Nederland, al binnen enkele maanden na mei 1940. Alle ambtenaren en onderwijzers moesten de verklaring invullen. Op het papier moest men precies aangeven wie zijn ouders en grootouders waren. Tevens moest in de verklaring worden vermeld of ouders of voorouders van joodse afkomst waren, en was men verplicht de verklaring voor echtgenoot of echtgenote in te vullen. Wie onjuiste informatie invulde werd op staande voet ontslagen.
De Duitsers wilden met deze verklaring een inventarisatie maken: zij konden zo precies nagaan wie wel en wie niet joods was. Degenen met joodse voorouders worden binnen korte tijd na het invullen van de verklaring ontslagen. 200.000 Nederlanders moesten de verklaring afleggen en slechts enkele tientallen weigerden.

De verklaring luidde als volgt:

De ondergeteekende, ...........................................
beroep .........................................................................
betrekking .................................................................
geboren den ................... te ....................................
wonende te ...........................................................
verklaart, dat naar zijn/haar beste weten noch hijzelf/zijzelf, noch zijn/haar echtgenoot(e)/verloofde, noch een zijner(harer)/hunner ouders of grootouders ooit heeft behoord tot de Joodsche geloofsgemeenschap.
Aan de(n) ondergeteekende is bekend, dat hij/zij zich, ingeval vorenstaande verklaring niet juist blijkt te zijn, aan onmiddellijk ontslag blootstelt.
......................... , ............................ 1940.
(handteekening)"

Het college van secretarissen-generaal besloot aan deze verklaring mee te werken en ook de Hoge Raad liet geen protest horen tegen deze discriminatoire verklaring. De protestantse kerken in Nederland waren de enigen die protesteerden bij Seyss-Inquart.

Eind november 1940 werden op basis van deze verklaringen ruim 2500 mensen ontslagen.


 

Het waren deze ontslagen waardoor de protestredes van drie hoogleraren Barge, Cleveringa en Van Holk werden gehouden.
Zij spraken in een openbaar college op 26 november 1940 hun afschuw uit over
het ontslag van hun Joodse collega’s, waaronder prof. mr. E.M. Meijers. 

 

 ... zeer precies werk bij BamBam Restauratie steenhouwers... zeer precies werk bij BamBam Restauratie steenhouwers

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?